آموزش کاربری نرم افزار پایه

نرم افزارحضورغیاب و حقوق دستمزد پایه زمان پرداز

ویدیو آموزشی نرم افزار حضور غیاب پایه زمان پرداز

۱- ورود به نرم افزار

۲- تعریف پرسنل

۳- تعریف شیفت کاری

۴- تعریف گروه کاری

۵- تعریف گروه حقوق و دستمزد

۶- تقویم

۷- ارتباط با دستگاه

۸- عملیات

۹- گزارش حضور غیاب فردی

۱۰- گزارش حضورغیاب کلی

۱۰- گزارش حقوق و دستمزد

درخواست مشاوره 88517524-021
×